Vilkår og betingelser

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Bokma Drift, E-post: kurs@bokma.no, Telefon: +47 91 99 95 10, Organisasjonsnummer 898359492, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den bedriften som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. 

Kurs er fritatt for MVA og faktureres eks mva.

Ved mer enn 4 timers reisevei (regnes fra Drammen) belastes det for overnatting natt til dato for kurs. Ved reisevei over 5 timer regnes overnatting for natt til kursdag samt natt etter kursdag.

Dersom kjøper har egen avtale om overnatting for instruktør må dette gis beskjed om ved bestilling.

Kjøring regnes etter statens satser og tilkommer i tillegg til kursprisen i tillegg til bom/ferge.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

5. Betalingen

All kursdokumentasjon utstedes når faktura er innbetalt i sin helhet.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved endt kurs. Betalingsfrist er 10 dager om ikke annet er avtalt.

Ved såkalte åpne kurs hvor privatpersoner kan delta, betales kursavgiften ved oppmøte. Betaling kan skje med kort eller vipps. Kontant betaling kan benyttes ved betaling med eksakt beløp.

6. Gjennomføring

Brann & Førstehjelpsundervisning forplikter å gjennomføre avtalt oppdrag til avtalt tid og sted. 

Med mindre annet er avtalt plikter kjøper/arrangør å sørge for at egnede kurslokaler er tilgjengelig, og at følgende utstyr er tilgjengelig:

Felles for alle kurs: 

Projektor med lerret+ lyd (Høyttaler enten Bluetooth eller med mini jack tilkobling)

NB; Hvis ikke overnevnte utstyr kan fremskaffes må det gis beskjed til oss så vi kan medbringe utstyr.

Parkering for ett kjøretøy (Varebil) i nærheten av kurslokalet. Ved avgiftsparkering tillegges dette faktura.

Førstehjelpskurs: 

God gulvplass i tillegg til sitteplass med mulighet for kursdeltagere til å kunne skrive/notere ved behov.

Mulighet for å enten parkere i nærheten av kurslokalet, eller kunne laste ut utstyr ved kurslokalet

Brannvernteori + Slokkeøvelse

Sitteplass med mulighet for kursdeltagere til å kunne skrive/notere

Plass utendørs for gjennomføring av praktisk slokkeøvelse. Det brukes vann+ propan for å simulere brann, så stedet må være i god avstand fra bygninger/kjøretøy eller andre brennbare objekter

Tilgang på vann - enten slange utendørs eller mulighet innendørs eller utendørs for å kunne fylle vann på 20L vannkanner (Instruktør har vannkanner selv) for å fylle slokkekar som brukes til praktisk slokkeøvelse.

Deltagere

Det faktureres et tillegg på kr 500,- p.r. deltager som overskrider det oppsatte maksimale antall deltagere på oppsatt kurs. Dette dokumenteres med deltagerlister som sendes vedlagt faktura.

Det benyttes skum til praktisk slokkeøvelse så plassering i nærheten av sluk/kum e.l. er å foretrekke, men ikke et krav, Skummet er miljøvennlig og vil ikke medføre skader på områder rundt.

Parkering av kjøretøy (Varebil) der slokkeøvelse skal gjennomføres. Dette av praktiske årsaker, da det benyttes en del utstyr til denne øvelsen. Dersom ikke dette er mulig, må det være mulig å laste av utstyr der slokkeøvelsen skal gjennomføres.

8. Avbestilling / endring

Inntil 10 virkedager før kursstart - kostnadsfritt

5-9 virkedager belastes med 50% av pris på kurs/oppdrag.

0-4 virkedager før kursstart belastes med 100% pris på kurs/oppdrag .

Endring av dato for kurs/oppdrag inntil 10 virkedager før kursstart er kostnadsfritt

Ved endring av dato for kurs/oppdrag under 9 virkedager før kursstart tillegges et gebyr på kr. 1000.-

Endringen av kurs under 9 virkedager før kurs start blir da bindende, og vil bli fakturert i sin helhet ved eventuell avbestilling uansett tid for avbestilling.


9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer kurs/oppdrag eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevis hensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer kurs/oppdrag på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer kurs/oppdrag innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved oppdraget må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at kjøper vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper mottok oppdraget. 

Dersom oppdraget har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende oppdrag. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. 

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom oppdraget ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Sist oppdatert: 27.11.2023